LEVENSBESCHOUWING

 

                                                    

 

 Over Rooms Katholieke Godsdienst

 

De kinderen maken in de lessen kennis met wat Christenen geloven maar kunnen in alle vrijheid en openheid groeien naar een eigen en verantwoorde beslissing inzake geloven en leven.

Godsdienstlessen zijn een dynamisch gebeuren waarbij steeds vertrokken wordt vanuit de leefwereld van de kinderen. Het communicatieproces en dialoog staan steeds centraal en er worden verschillende werkvormen gebruikt om de betrokkenheid van de kinderen te verhogen.

We werken in De Zevensprong met graadsklassen tijdens de levensbeschouwelijke lessen. Concreet betekent dit dat de leerlingen van 1 en 2, 3 en 4 en 5 en 6 samen zitten tijdens deze lessen. Alle thema’s komen dus per graad aan bod in een cyclus van 2 jaren.

 

In het eerste en tweede leerjaar komen volgende thema’s aan bod:

1. Ik mag zijn wie ik ben

2. Geboorte en groei

3. Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden maar ik kan niet alles

4. Water

5. Ik voel mij vandaag zo….

6. Op verkenning in de natuur

7. Ik wil het goede doen

8. Brood, tafel, maaltijd houden

9. Dragen en gedragen worden

 

In het derde en vierde leerjaar werken we rond de thema’s:

1. Vergeving en verzoening

2. Verbondenheid in verdriet

3. Stilte en gebed

4. Anders zijn en ontmoeting

5. Mens en natuur, gave en opgave

6. Gewetensvol handelen

7. Levensadem

8. Jozef

9. Mozes

 

De thema’s voor het vijfde en zesde leerjaar zijn:

1. Wat maakt mij gelukkig?

2. Grenzen van het leven

3. Bewogen worden en in beweging komen

4. Groeien in liefde en tederheid

5. Zoekende mensen vinden elkaar

6. Natuur en cultuur

7. Verantwoordelijkheid en engagement

8. Vuur

9. Bijbel

10. Paulus

11. Elia

 

Belangrijke momenten van het kerkelijk jaar zoals: advent en Kerstmis, veertigdagentijd en Pasen, meimaand, ... worden uiteraard in elke graad geduid.

Er wordt ook aandacht besteed aan Jezusverhalen en hun symbolische betekenis.

Hiernaast is er ook plaats voor levensbeschouwelijk projecten samen met de kinderen en leerkrachten van de andere levensbeschouwingen bij ons op school.

De voorbereiding van de eerste communie en het gebeuren zelf gebeurt in gezinsverband. Sinds een aantal jaren wordt bij de catechese meer en meer de nadruk gelegd op het engagement van de ouders.

Dit betekent dat de voorbereiding bijna hetzelfde zal verlopen als bij het vormsel:

* de catechese zal ook door de ouders gegeven worden in kleine groepjes en niet meer op school

* er zullen enkele vieringen doorgaan met de hele parochie

* de wandeling met geleid bezoek aan de kerk zal ook nog plaatsvinden

* er zullen ook 2 vieringen zijn; kinderen van Sint Paulus parochie om 9u30 in de Sint Pauluskerk en kinderen van Sint Willibrordus parochie om 11u30 in de Sint Willibrorduskerk

De eerste communicantjes worden per brief uitgenodigd door de mensen van de parochie.

  

 
 Over niet-confessionele zedenleer
 
Het doel van een morele opvoeding is jonge mensen begeleiden en vormen zodat ze gelukkig zijn en optimaal kunnen functioneren in onze samenleving. Er wordt niet uitgegaan van een goddelijke autoriteit. De mens zelf bezit alle mogelijkheden  om eigen waarden en normen te zoeken (dit door vrij onderzoek) en hem zo in staat stellen een goed mens te worden.
Naast activiteiten rond de ontwikkeling van de kinderen zelf (denk aan: gevoelens, weerbaarheid, zintuigontwikkeling,…) wordt er ook gewerkt rond meer maatschappelijke thema’s zoals: verdraagzaamheid, mensenrechten, dierenrechten, andere levensbeschouwingen, zingeving, actualiteit, media, enz.
 
Vanuit een een ervaringsgerichte aanpak ontwikklelt uw kind attitudes en krachten die hem of haar in staat stellen zelf levenshoudingen te kiezen. Creativiteit, fantasie, zelfvertrouwen, mondigheid, gemeenschapszin, medeleven, communicatie, een kritische houding… zijn vormingsdoelen die hierbij een belangrijke rol spelen.
Om deze doelen efficiënt na te streven wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van didactische  werkvormen zoals groepswerk, dramatiseren, zelfonderzoek, beeldende expressie, filosoferen, kringgesprek, confrontatie,…
 
De werkgroep vrijzinnige feesten Noorderkempen organiseert voor de leerlingen die de cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) volgen in het eerste leerjaar het lentefeest en voor de leerlingen van het zesde leerjaar het Feest Vrijzinnige Jeugd.
Deelname aan deze feesten is geheel vrijblijvend.
Waarom deze feesten?
In wel 4000 culturen over de hele wereld wordt de overgang van de ene levensfase naar de andere plechtig gevierd. Deze overgangsplechtigheden blijken zeer waardevol te zijn in de ontwikkeling van de mens. Als vrijzinnigen bieden we daarom een feest aan persoonlijk en op maat van het kind.
In het eerste leerjaar vieren we de grote stap die onze kinderen zetten van de kleuterschool naar de lagere school. In het zesde leerjaar vieren we de overgang van kind naar jongvolwassene.
Neem gerust een kijkje op de website van het comité vrijzinnige feesten Noorderkempen voor meer informatie en sfeerbeelden: http://www.vrijzinnigefeesten.be